Användarverktyg

Webbverktyg


skriftligt-psykologutlatande

Utdrag ur Psykologutredning i skolan Socialstyrelsen - sid 34 och 35 Del 2 av 3

Skriftligt psykologutlåtande

Ett skriftligt utlåtande efter psykologutredningen, där frågeställning, metoder, resultat och förslag på åtgärder ingår, är slutresultatet av utredningen, och utgör en viktig ingång till utformningen av en åtgärdsplan. Om psykologutredningen görs inom ramen för en mer omfattande utredning skrivs ofta ett sammanfattande utlåtande som innehåller den medicinska, pedagogiska, psykosociala och psykologiska bedömningen.

När psykologutredningen är mer fristående, och syftar till att öka förståelsen för barnet genom att komplettera och fördjupa den pedagogiska kartläggningen, utgör psykologutlåtandet ett eget dokument. Ett (psykolog-)utlåtande som görs inom skolan måste ha som syfte att tydligt och levande beskriva barnet, dess svårigheter och styrkor samt ge inblick i hur hinder för barnets inlärning eller utveckling kan undanröjas.

Foto: Anita Hogeborn Kullander
Att tolka, utvärdera och uttrycka resultatet av en utredning är ett större arbete än vad man på förhand anar. Den sammanlagda informationen av rimliga och sannolika slutsatser ska uttryckas på ett sätt som leder till en fördjupad förståelse för barnet. Lika väl som tid avsätts för att möta barn och familj, så måste tid avsättas för detta arbete. Det finns inga genvägar till ett bra utlåtande och ofta behöver det omarbetas flera gånger för att göra barnet rättvisa och vara tydligt. Utlåtandet är också ett dokument som sparas i många år och som kan dyka upp långt senare i sammanhang som man kanske inte föreställt sig när det skrevs. Föräldrar och barn behöver känna igen sig i den beskrivning som utlåtandet förmedlar. För barnet kan utlåtandets innehåll och formuleringar vara avgörande för framtida utveckling och måste därför utformas med stor omsorg.
• En viktig del av utredningen är att tolka, utvärdera och uttrycka resultatet och tid måste avsättas även till detta arbete.
• Utlåtandet är inte en allmän beskrivning av barnet utan är skrivet vid en viss tidpunkt och med ett visst syfte.
• Av utlåtandet ska tydligt framgå vilka metoder och informationskällor som det bygger på.
• Ett utlåtande har alltid en tilltänkt mottagare och information och ordval ska anpassas därefter.

Samtliga delar:

Ladda ner komplett fil:

Se även:

skriftligt-psykologutlatande.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/15 14:11 av anita