Användarverktyg

Webbverktyg


psykologutredning-i-skolan

Utdrag ur Psykologutredning i skolan Socialstyrelsen - sid 34 och 35

Del 1 av 3

Rapporten har sammanställts av Johanna Stålnacke och Ann-Charlotte Smedler vid Stockholms universitet på uppdrag av [Socialstyrelsen. Margareta Bondestam har varit projektledare. Rapporten har granskats av Charlotte Uggla och Merike Hansson, Socialstyrelsen. Jakob Åsberg, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, Eva Tideman, institutionen för psykologi, Lunds Universitet samt Anna Grebäck, jurist Skolverket. Ansvarig enhetschef har varit Susanna Wahlberg.Rapporten har sammanställts av Johanna Stålnacke och Ann-Charlotte Smedler vid Stockholms universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Margareta Bondestam har varit projektledare. Rapporten har granskats av Charlotte Uggla och Merike Hansson, Socialstyrelsen. Jakob Åsberg, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, Eva Tideman, institutionen för psykologi, Lunds Universitet samt Anna Grebäck, jurist Skolverket. Ansvarig enhetschef har varit Susanna Wahlberg.

En Psykologutredning måste leda till åtgärder

För att en utredning ska leda till något positivt är det naturligtvis avgörande att resultatet återkopplas till vårdnadshavare och till berörd personal på skolan. Psykologen bör tillse att utredningens resultat kan omsättas i åtgärder i barnets vardag. Pedagog, eventuell specialpedagog och föräldrar ska gemensamt upprätta ett konkret åtgärdsprogram. En utredning där psykologen bedömer att barnet inte kommer till sin rätt kan behöva kompletteras eller göras om vid ett senare tillfälle. Resultat som inte är tillförlitliga ska inte användas. Vissa barn kan behöva remitteras vidare till specialistenheter (som BUP, Barn- och ungdomshabilitering och neuropsykiatriska utredningsteam), men ansvaret för att en utrednings resultat omsätts till åtgärder som kommer barnet till gagn vilar på skolan. När en utredning är några år gammal är den inte längre aktuell och ska inte ligga till grund för insatser, men kan utgöra viktig kompletterande information angående barnets tidigare utveckling och behov. En förnyad utredning kan vara påkallad, till exempel i samband med stadiebyte i skolan, eller då svårigheterna tar sig andra uttryck. Barn utvecklas och påverkas av insatser; ett åtgärdsprogram måste därför kontinuerligt, till exempel terminsvis i samband med utvecklingssamtal, följas upp och justeras.

Samtliga delar:

Del 1. Utdrag ur Psykologutredning i skolan Socialstyrelsen - sid 34 och 35
Del 2. Skriftligt Psykologutlåtande
Del 3. Muntlig återföring av utredningens resultat

Ladda ner komplett fil:

Se även:

psykologutredning-i-skolan.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/14 16:41 av anita