Användarverktyg

Webbverktyg


infor-psykologkontakt

Inför psykologkontakt eller psykologutredning.

Den grekiska bokstaven Psi symboliserar ofta psykologi
Av Anita Kullander, leg. psykolog, 2019 (publicerad i Filurum Föräldrar - en sluten grupp på facebook)

Föräldrar frågar ofta om det är bra eller dåligt att göra en psykologutredning eller ”WISC-testa”.
Det finns då några punkter som är viktiga att tänka på:

 • Förskola eller skola får inte kräva psykologutredning eller diagnos för att sätta in adekvata åtgärder. Det är tom olagligt.
 • Även om psykologen ”bara” gör ett begåvningstest så bedöms det som psykologutredning.
 • Psykologutredning i skolan ska föregås av en ordentlig pedagogisk kartläggning/utredning. Skolan ska där kunna visa att de provat olika åtgärder som utvärderats.
 • Skolpsykolog ska föra utförlig journal och har inte total tystnadsplikt gentemot skolan.
 • BUP ska föra journal och har tystnadsplikt gentemot skolan.
 • Skolpsykologen är skyldig att inhämta godkännande från samtliga vårdnadshavare innan någon som helst kontakt med barnet/eleven tas.
 • Vårdnadshavare och psykolog ska tillsammans bedöma vilken frågeställning som ska utredas. Föräldrar har rätt att avböja erbjudandet om utredning. Psykolog kan också bedöma att en utredning inte behövs.
 • Psykologen ska informera både vårdnadshavare och barnet/eleven vilka eventuella diagnoser som utredningen kan resultera i. Psykologen ska även informera både vårdnadshavare och barnet/eleven om eventuella fördelar och inte minst vilka nackdelar en diagnos kan medföra.
 • Psykologen ska FÖRST redovisa utredningens resultat med bedömning till både vårdnadshavare och barnet/eleven. Tillsammans avgörs sedan vad skolan behöver veta för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag – dvs undervisning av eleven.
 • Psykologen ska ge vårdnadshavare en skriftlig redovisning av utredningen. Den ska innehålla vilka metoder som använts, vilka andra data som insamlats (anamnes, observation, information från skolan mm.)
 • Resultaten kan presenteras på olika sätt men om vårdnadshavare kräver resultat i form av siffror så ska psykologen presentera detta.
 • Vårdnadshavare har rätt att ”tacka nej” till en diagnos. En diagnos som vårdnadshavare anser inte stämmer eller är till hjälp för barnet/eleven ska inte ens nämnas i utlåtandet.
 • Psykologutlåtandet som lämnas till skolan ska vara en sammanfattning av resultaten och ska innehålla rekommendationer till skolan och dess pedagogiska uppdrag.
 • När psykologen presenterar utredningen till skolan så bör vårdnadshavare närvara. Föräldrar ska veta vilken information skolan har fått.

Sist men inte minst så är det viktigt att följa upp psykologutredningens rekommendationer till skolan - vilka åtgärder som har vidtagits och utvärdering av dessa.

En psykologutredning är bara början på en process för bättre och mer adekvat stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas optimalt - enligt Skollagen.

Se även:
e-boken Utanför Ramarna

infor-psykologkontakt.txt · Senast uppdaterad: 2024/03/01 08:49 av anita