Användarverktyg

Webbverktyg


utbildningsdepartementet

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Publicerad 01 juli 2022

Elever ska få bättre möjligheter att läsa på en högre nivå och gå fram i snabbare studietakt. I en promemoria föreslås att det av skolans styrdokument ska framgå att särskild uppmärksamhet även ska ägnas åt de elever som lätt uppfyller kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna.

– Skolan ska vara till för alla elever. Ingen ska halka efter och ingen ska heller hållas tillbaka. Nu vill vi göra det möjligt för elever i hela landet att läsa på en högre nivå. Fler elever ska lära sig mer och alla ska uppmuntras till att nå sin fulla potential, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

I promemorian föreslås att ändringar görs i läroplanerna för grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan för att ytterligare betona skolans ansvar för särskilt begåvade och högpresterande elever. Det ska framgå att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som lätt uppfyller kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna.

I promemorian föreslås även att rektorn ska kunna besluta att en elev i grund­skolan, specialskolan eller same­skolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasie­skolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda för­utsättningar att klara studierna.

Vidare föreslås att en huvudman för en gymnasieskola ska få besluta om andra lärotider för en gymnasieelev som läser högskolekurser än de som gäller för övriga gymnasieelever. Högskolekurser ska vidare få ingå i ett utökat program i gymnasieskolan och huvudmannen ska kunna besluta att ett nationellt program ska få fördelas på kortare tid än tre läsår.

Fjärrundervisning ska alltid få användas för en elev i grund­skolan, specialskolan eller sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven läser enligt gymnasieskolans ämnesplan för att elever i hela landet ska ha möjlighet att läsa på en högre nivå.

I promemorian föreslås också att Statens skolverk ska få i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med att ge elever som lätt når målen för utbildningen den ledning och stimulans de har rätt till. Stödinsatser ska riktas till flera olika personalkategorier inom skolan, skolchefer, rektorer, lärare och personal inom elevhälsan.

Författningsändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 3 juli 2023. Presskontakt Vidar J Lindgren Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobil 073-840 33 12 e-post till Vidar J Lindgren

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/07/elever-i-grundskolan-specialskolan-sameskolan-och-gymnasieskolan-ska-lattare-fa-lasa-i-snabbare-takt-och-pa-en-hogre-niva/?fbclid=IwAR2djmDz1lNaFLY1jblBfDCckrorgDcOZ8JuNFl-oI4VgpPnqXu7_2KN-5o

utbildningsdepartementet.txt · Senast uppdaterad: 2022/07/04 09:09 av anita