User Tools

Site Tools


sekretesslagen-i-skolan

Sekretess och tystnadsplikt

Alla i skolan har tystnadsplikt, men med olika styrka.

I dag är de allra flesta inom skolan medvetna om vikten av att följa lagstiftningen gällande den sekretess och tystnadsplikt som ska värna och skydda integriteten för våra elever. Men det gör också att vi inte sällan ställs inför svåra etiska och juridiska överväganden.

Sekretess för psykologutredning inom skolan resp BUP

Foto. Anita Hogeborn Kullander
Jag frågade i gruppen Skolpsykologer hur sekretessen ser ut och om den ändrats sedan jag arbetade som skolpsykolog. Psykologen som svarade känner jag som mycket kunnig och litar på att han har rätt. Om Bup har gjort utredning så ska skolan ha information enbart det som vårdnadshavare i förväg godkänt. (Oftast då bara det som är relevant för skolpersonal att ha kännedom om, som t ex annorlunda kognitiva förutsättningar med individanpassade rekommendationer och inte om t ex relationsbrister inom familjen. I samråd med familj kan dessa delar så klart delas med kurator och/eller sköterska eller annan berörd)

Har skolan skickat remiss till Bup så ska skolan bara ha bekräftelse på att remiss blivit mottagen. All annan info ska bara lämnas om vårdnadshavare i förväg godkänt.

Är psykologen inköpt av skolan så ska det vara samma som om psykologen är anställd (beror dock på hur vägen dit gått till).

Om uppdraget är att specifikt titta på hur den faktiska och praktiska inlärningssituationen bör se ut för den enskilda eleven så är det samma sekretess som när t ex en specialpedagog gör en läs-/skriv-utredning eller en mentor gör en IUP.

Om uppdraget handlar om att bedöma ev behov av kontakt med BUP (eller Familjeteam etc) så är det samma starka sekretess som inom sjukvård - alltså bara vidareföra med vårdnadshavares godkännande.

I praktiken är det ofta att det i en och samma bedömning finna båda delar - och respektive del måste hanteras separat.

Rektor har rätt att ta del av de delar som påverkat den faktiska praktiska skolsituationen - dvs vilka de konkreta behoven är där.

Behandlingsbehov/diagnoser/mm hamnar under sekretessen.

Det gör att det avgörande är hur ingången, informationsgivandet och samtyckandet går till.

De ”IUP-liknande” delarna ska förvaras på samma sätt som övriga ”IUP” delar.

Journaler hos hälso/sjukvårdspersonal ska förvaras hos skolhälsovården. I vissa kommuner finns integrerade journalsystem så psykologen skriver på ett ställe och läkare/sköterska på annat och så har de rättigheter att läsa varandras. I andra kommuner så är psykologens journalsystem fysiskt separerat från läkare/sköterska. Beror på tekniska strukturen som aktuella kommunen har för hälsojournalerna.

Statens offentliga utredningar 2011
Sekretess och tystnadsplikt

Se även:

sekretesslagen-i-skolan.txt · Last modified: 2022/01/15 12:53 by anita