User Tools

Site Tools


roland-s-persson

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
roland-s-persson [2022/01/15 11:14] anitaroland-s-persson [2022/01/15 11:14] (current) anita
Line 12: Line 12:
 //**”Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet”**//  //**”Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet”**// 
  
-[[https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:35614/FULLTEXT01.pdf|Annorlunda land - PDF att ladda ner]]+[[https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:35614/FULLTEXT01.pdf|Annorlunda land - PDF att ladda ner gratis]]
  
 [[https://ju.se/personinfo.html?id=463|Roland S Persson på Jönköpings Universitet]] [[https://ju.se/personinfo.html?id=463|Roland S Persson på Jönköpings Universitet]]
roland-s-persson.1642241652.txt.gz · Last modified: 2022/01/15 11:14 by anita